Dashboard Resource

לוח המחוונים של המשאבים מראה לך את המשתמשים הכי פחות / טעון, סוגי משימות עם רוב שעות שהוקצו, ודיאגרמות עם ניצול הזמן של עובדים דמיינו. גם אתה מקבל סקירה כללית של סך השעות שהוקצו ושליטה על כל פערים בהקצאה.

פרויקט קל - לוח מחוונים למשאבים

תכונות עיקריות:

  • רשימות של רוב ומשתמש מנוצל לפחות
  • ניצול משתמש תרשים מד בהתאם לשעות המוקצות
  • ניצול שעות עבודה של קבוצת משתמשים
  • תרשים עוגה עבור הקצאות סוג משימות - שעות שהוקצו עבור סוגים של מקומות עבודה שונים
  • סך כל השעות שהוקצו לשניהם: משך הזמן והשעות המוקצות בעתיד

נסה את Easy Project בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות SSL, גיבויים יומיים, בגיאוגרפיה שלך