en
שפה
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
מכונת תרגום
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • לא
 • pl
 • tr

עקרונות עיבוד נתונים אישיים

לקוח יקר,

תן לנו להודיע ​​לך כיצד Easy Software (להלן גם "אנו" או "החברה שלנו") מעבדת את הנתונים האישיים שלך בקשר עם הצעה, סיום, אספקה ​​ושמירה על מוצרים ושירותים של החברה.

מטרת העקרונות היא לתת לך מידע על הנתונים האישיים שאנו אוספים, כיצד אנו מתייחסים אליהם, מהם המקורות שאנו מקבלים מהם, לאיזו מטרה אנו משתמשים בהם, למי אנו יכולים לספק את הנתונים, היכן ניתן לקבל מידע על הנתונים האישיים שלך שאנו מעבדים, או על מה הם זכויותיך האישיות בנוגע להגנה על נתונים אישיים.

לכן, אנא קרא את התוכן של עקרונות אלה. אנו נשמח לענות על כל אחת משאלותיך בכל אחד מהסניפים שלנו ב- Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX לונדון, בריטניה או באמצעות דואר אלקטרוני: info@easysoftware.com.

1. מידע כללי

החברה כפופה לחובות סטטוטוריות שונות בנוגע לעיבוד נתונים אישיים של לקוחות שעלינו לעמוד בהם, במיוחד בכל הנוגע לקיום התחייבויות חוזיות או הפעלת סמכות רשמית. בהקשר זה, לא נוכל לספק את המוצרים והשירותים שלנו בכלל מבלי לקבל את הנתונים האישיים שלך. כמו כן, אנו מעבדים נתונים אישיים של לקוחות מעבר למסגרת החובות הסטטוטוריות שלנו למטרת טיפול בלקוחות, וכדי לטפל בך בהצעות ממוקדות של מוצרים ושירותים. אנו זקוקים להסכמתך לעשות זאת. אם תחליט לא להעניק את הסכמתך במקרים אלה, המוצרים או השירותים המסופקים שלנו עשויים להיות מוגבלים או מותאמים אחרת, בהתאם להיקף הנתונים שאנו רשאים לעבד. כל לקוח מקבל מידע על היקף המגבלות או ההתאמות.

אלא אם כן צוין במפורש אחרת, כל המידע הכלול במסמך זה חל גם על עיבוד נתונים אישיים של לקוחות פוטנציאליים, כלומר אנשים שאיתם אנו נמצאים בקשר, אך טרם נקבעה מערכת יחסים חוזית, וכן לקוחות קודמים. המידע המופיע כאן חל גם במידה סבירה על עיבוד נתונים אישיים של אנשים אחרים שלגביהם לחברה יש מחויבויות מסוימות או עימם קשורה החברה באופן ישיר ללא קשר חוזי עמם ( כגון נציגים של ישויות משפטיות).

1.1. עקרונות עיבוד נתונים אישיים

כחלק מעבודת הנתונים האישיים שלך אנו מכבדים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של הגנת נתונים אישיים ובמיוחד מצייתים לעקרונות הבאים:

(א) אנו מעבדים תמיד את הנתונים האישיים שלך למטרה מוגדרת וברורה, תוך שימוש באמצעים מוגדרים, באופן מוגדר, ורק לזמן הנדרש לצורך התכלית; אנו מעבדים רק נתונים אישיים מדויקים של לקוחות ולוודא שהעיבוד שלהם תואם ושהוא נחוץ לצורך מוגדר;

(ב) אנו מגנים על הנתונים האישיים שלך ומעבדים אותם באופן המבטיח את האבטחה הגבוהה ביותר של הנתונים ומניעת גישה בלתי מורשית או מקרית לנתונים האישיים של הלקוח, שינויים, הרס או אובדן, העברות בלתי מורשות, עיבוד לא מורשה אחר או ניצול לרעה אחר;

(ג) אנו תמיד מודיעים לך בבירור על העיבוד של הנתונים האישיים שלך ועל זכויותיך לקבלת מידע מדויק ומלא על נסיבות עיבוד זה וכן על זכויותיך האחרות;

) ד (בחברה שלנו אנו מקפידים על אמצעים טכניים וארגוניים נאותים על מנת להבטיח רמת אבטחה מתאימה לכל הסיכונים האפשריים; כל האנשים הבאים במגע עם נתונים אישיים של הלקוח מחויבים לשמור על סודיות המידע שנרכש בקשר לעיבוד נתונים אלה.

2. מידע על עיבוד נתונים אישיים

2.1. מידע על מנהל המערכת

מנהל המערכת של הנתונים האישיים שלך הוא החברה שלנו, כלומר Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX לונדון, בריטניה, ID: 08960980

2.2. תכלית בסיס משפטי של עיבוד

2.2.1. עיבוד נתונים אישיים ללא הסכמתך

בדרך כלל מדובר במצבים שבהם אתה מחויב לחשוף בפנינו נתונים אישיים מסוימים כתנאי שיאפשר לנו לספק לך את המוצר או השירות שלנו, או היכן אנו רשאים לעבד את הנתונים האישיים שלך שנרכשו אחרת.

(א) מכוח החוק, אנו רשאים לעבד את הנתונים האישיים שלך ללא הסכמתך למטרות הבאות של עמידה בהתחייבויות הסטטוטוריות שלנו, ובמיוחד:

) i (עמידה בגילויים חוקיים לרשויות ציבוריות;

(ii) עמידה בהתחייבויות ארכוב.

(ב) סיכום או ביצוע חוזה איתך.

) ג (הגנה על זכויות ואינטרסים המוגנים על - פי דין, בייחוד בכל הנוגע לפתרון סכסוכים כלשהם, ובמיוחד לענין בית משפט או סכסוכים אחרים.

2.2.2. עיבוד נתונים אישיים עם הסכמתך

הדבר נוגע במיוחד למצבים שבהם אתה מסכים מרצונך שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שנמסרו או שנרכשו בדרך אחרת. אי מתן הסכמתך עשוי להיות סיבה המונעת מחברתנו לספק מוצרים או שירותים מסוימים או לאלץ אותה להתאים באופן סביר את הזמינות, ההיקף או התנאים של מוצרים ושירותים הניתנים.

בהתאם להסכמתך, החברה שלנו מעבדת את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:

(א) טיפול בלקוחות; פעילויות אלה אינן עומדות בביצוע חוזה או במסגרת משפטית אחרת של עיבוד נתונים אישי וכוללות:) 1 (מחקר שוק;) ii (מעקב אחר פעולות הלקוח באתר האינטרנט של החברה בקשר עם השירותים המוצעים) לפיכך, מטרה זו אינה מתייחסת רק לרכישת מידע על פעולות של מבקרים באתר האינטרנט של החברה שלנו בצורה של עוגיות כמתואר להלן בסעיף על אמצעי תקשורת אלקטרוניים ויישומים ניידים);

) ב (הצעת מוצרים ושירותים; בפרט, כולל הפצת מידע, הצעת מוצרים ושירותים של החברה שלנו ושל צדדים אחרים, כולל הצעות מוצרים ושירותים הממוקדים ללקוחות מסוימים, כולם באמצעות ערוצים שונים, כגון בדואר, באמצעים אלקטרוניים (כולל דואר אלקטרוני והודעות שנשלחו למכשירים ניידים באמצעות מספר טלפון), או באמצעות הטלפון, באמצעות אתר אינטרנט. במידה מסוימת, במקרים אלה, רשאית החברה להציע מוצרים ושירותים ללקוחות ללא קבלת הסכמתם; אם משתמע על פי החוק, תקבל הודעה בעניין זה על זכותך להביע את המחלוקת שלך עם כל הצעה נוספת של מוצרים או שירותים. בהקשר זה, הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים גם לצדדים שלישיים לצורך הפצת מידע והצעת מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אחרים. פרטים נוספים מפורטים להלן בעקרונות אלה.

2.3. היקף נתונים אישיים של לקוחות מעובדים

החברה שלנו מעבדת את הנתונים האישיים שלך במידה הנדרשת כדי לעמוד במטרות הנ"ל. אנו מעבדים במיוחד נתוני קשר וזיהוי. מידע מפורט על היקף הנתונים האישיים המעובדים של הלקוחות מצוי בנספח 1 לעקרונות אלה.

2.4. שיטות עיבוד נתונים אישיות

השיטה שבה מעבדים החברה את הנתונים האישיים שלך כוללת עיבוד ידני ואוטומטי, כולל עיבוד אלגוריתמי, במערכות המידע של החברה.

הנתונים האישיים שלך מעובדים בעיקר על ידי עובדי החברה שלנו, ובמידת הצורך, על ידי צדדים שלישיים. לפני כל גילוי של הנתונים האישיים שלך לצד שלישי, אנו תמיד נכנסים להסכם בכתב עם הצד השלישי, המכיל את אותן האחריות ביחס לעיבוד נתונים אישי כפי שנקבע על ידי החברה בהתאם לחובות הסטטוטוריות שלה.

2.5. מקבלי נתונים אישיים

הנתונים האישיים שלך זמינים במיוחד לעובדי החברה בקשר עם ביצוע תפקידיהם המקצועיים הדורשים עבודה עם נתונים אישיים של לקוחות, אך רק במידה הנדרשת במקרה הספציפי ובהתאם לכל אמצעי האבטחה.

בנוסף, הנתונים האישיים שלך נחשפים לצדדים שלישיים המעורבים בעיבוד נתונים אישיים של לקוחות החברה שלנו, או, נתונים אישיים אלה עשויים להיות זמינים להם מטעמים אחרים בהתאם לחוק. לפני כל גילוי של הנתונים האישיים שלך לצד שלישי, אנו תמיד נכנסים להסכם בכתב עם הצד השלישי כדי לקבוע את העיבוד של נתונים אישיים באופן שיכיל את אותן האחריות ביחס לעיבוד נתונים אישי כפי שנדרש על ידי החברה שלנו בהתאם לחובותיו הסטטוטוריות.

2.5.1. בהתאם לחקיקה הרלוונטית, החברה שלנו רשאית, או באופן ישיר, ללא הסכמתך, למסור את הנתונים האישיים שלך ל:

 • רשויות המדינה הרלוונטיות, בתי המשפט ורשויות אכיפת החוק לשם מילוי חובותיהם ולמטרת אכיפת פסק הדין;
 • צדדים אחרים, במידה שנקבעה בחוק, כגון לצדדים שלישיים לצורך גביית חובות הלקוחות שלנו.

2.5.2. בכפוף להסכמתך המזכה אותנו להיפטר מהמידע המייצג את הנתונים האישיים במידה הרלוונטית, אנו גם חושפים את הנתונים האישיים שלך ל- Easy Software Ltd. לצורך הפצת מידע, הצעת מוצרים ושירותים של החברה שלנו, הגנה על זכויות ואינטרסים של החברה שלנו ואת הטיפול בלקוחות.

2.6. גילוי נתונים אישיים למדינות זרות

הנתונים האישיים שלך מעובדים בשטחה של הרפובליקה הצ'כית ושל מדינות אחרות באיחוד האירופי, שבהן ישויות בינלאומיות של הקבוצה יושבות ואשר יש להן אותו תקן הגנה אישי על נתונים כמו צ'כיה. לא החברה ולא הגופים המשתתפים בעיבוד נתונים אישיים של לקוחות חושפים נתונים אישיים של לקוחות למדינות מחוץ לאיחוד האירופי.

2.7. תקופת עיבוד נתונים אישי

החברה שלנו עיבדה נתונים אישיים של לקוחות רק לזמן הנדרש לצורך הטיפול. מעת לעת אנו מעריכים את קיומו של צורך לעבד נתונים אישיים מסוימים הנדרשים למטרה מסוימת. ברגע שאנו מזהים כי הנתונים אינם נדרשים עוד עבור כל המטרות, אשר הם עבדו, אנחנו להרוס את הנתונים. עם זאת, לגבי מטרות מסוימות של עיבוד נתונים אישי, יש לנו הערכה פנימית של המונח הרגיל של השימושיות של נתונים אישיים, לאחר פקיעת אשר אנו מעריכים ביותר את הצורך לעבד נתונים אישיים כאלה למטרה מסוימת. לעניין זה, היא מחזיקה גם בנתונים אישיים שעובדו לצורך:

(א) ביצוע חוזים מעובדים על פני תקופת הקשר החוזי עם הלקוח; לאחר מכן, הנתונים האישיים הרלוונטיים הם בדרך כלל שמיש במשך עשר שנים;

) ב (עיבוד מוצרים ושירותים מעובד על פני תקופת הקשר החוזי; לאחר מכן, הנתונים האישיים הרלוונטיים הם בדרך כלל שמיש במשך עשר שנים; אם נתונים אישיים נחשפים לענין זה לצדדים שלישיים, תקופת העיבוד מוגדרת על ידי צדדים שלישיים בהתאם לחוקים ולכללים החלים שנקבעו בעקרונות אלה;

) ג (הטיפול בלקוחות מעובד על פני תקופת הקשר החוזי עם הלקוח; אז, הנתונים האישיים הרלוונטיים הם בדרך כלל שמיש במשך עשר שנים.

2.8. הזכות לבטל הסכמה

בעקרונות אלה ניסינו להסביר מדוע אנו זקוקים לנתונים האישיים שלך ולמטרות מסוימות אנו עשויים לעבד אותם בהסכמתך בלבד. אינך מחויב להעניק הסכמה לחברה שלנו לעבד את הנתונים האישיים שלך ואתה זכאי גם לבטל את הסכמתך. בנקודה זו ברצוננו להזכיר כי אנו רשאים גם לעבד נתונים אישיים למטרות מסוימות ללא הסכמתכם. אם תבטל את הסכמתך, נפסיק את העיבוד של הנתונים האישיים הרלוונטיים למטרות הדורשות את ההסכמה הרלוונטית; עם זאת, אנו עשויים להיות זכאים או אפילו מחויבים לעבד את אותם נתונים אישיים למטרות אחרות.

אם אתה מסרב להעניק או לבטל את הסכמתך, אנו עשויים:

(א) בהתאמה להתאים את הזמינות, היקף או תנאים של המוצרים או השירותים שלנו, או

(ב) מסרבים לספק לך את המוצרים או השירותים שלנו ברגע שנודע כי הסכמה כזו נחוצה כדי לספק את המוצר או השירות בתנאים הנתונים.

אם ברצונכם לבטל את הסכמתכם לעיבוד נתונים אישיים, אנא פנו לכל אחד מהסניפים שלנו, שלחו אלינו מכתב לחברה, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX לונדון, בריטניה, או באמצעות דואר אלקטרוני: info@easysoftware.com או באמצעות טופס על דפי אינטרנט של Easy Software.

2.9. מקורות נתונים אישיים

אנו רוכשים נתונים אישיים של לקוחות במיוחד:

(א) הלקוחות, במישרין, כגון בעת ​​חתימת חוזים הקשורים למוצרים או לשירותים של החברה, ו / או בעקיפין, כגון במהלך השימוש במוצרים או בשירותים של החברה על ידי הלקוחות, או כחלק מהפיכת מידע על מוצרי החברה השירותים הניתנים ללקוחות, כגון באמצעות אתר האינטרנט של החברה וכו ';

) ב (לקוחות פוטנציאליים המעוניינים בשירותי החברה שלנו במסגרת אירועי שיווק וקמפיינים;

(ג) פעילויות עצמאיות באמצעות עיבוד והערכה של נתונים אישיים אחרים של הלקוחות.

2.10. זכותך לבקש גישה למידע אישי ולהגנה על זכויות לקוח

אם תבקש מאיתנו מידע הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שלך, נספק לך את כל המידע על הנתונים שאנו מעבדים עליך ללא עיכוב מופרז. לקבלת מידע זה, אנו רשאים לתבוע פיצוי סביר של עלות שהצטברה על מנת לספק את המידע.אם אתה מוצא או חושב כי החברה שלנו או צד שלישי המשתתף עיבוד נתונים מעבד את הנתונים האישיים שלך בסכסוך עם הגנה של החיים הפרטיים שלך ו / או בניגוד לחוק, במיוחד אם הנתונים האישיים שלך אינם מדויקים, תוכל:

(א) לבקש הסבר מחברתנו או לצד השלישי המשתתף בעיבוד נתונים;

(ב) לבקש סעד של המדינה הפגומה; בפרט, תוכל לבקש תיקון או תיקון של הנתונים האישיים; במידת הצורך, הנתונים ייחסמו באופן זמני או יושמדו.

אם אנו מוצאים את בקשתך לגיטימית, החברה או הצד השלישי שלנו המשתתפים בעיבוד נתונים יסיר את המדינה הפגומה ללא תשלום ומיד.

2.11. החברה כמעבד של נתונים אישיים

במקרים מסוימים, החברה שלנו מטפלת גם בנתונים האישיים של הלקוח על ידי הרשאה של צד אחר (מנהל אחר). לדוגמה, מקרים אלה כוללים שיתוף פעולה עם Easy Software Ltd., עבור מוצרים או שירותים של צד שלישי, או שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים. לקבלת מידע מפורט, תמיד יש צורך ליצור קשר עם מנהל מסוים של נתונים אישיים, אלא אם החברה שלנו מוסמכת לספק מידע במקרה מסוים.

2.12. אמצעי תקשורת אלקטרוניים ויישומים ניידים

במסגרת הטיפול בלקוחות, החברה מפתחת טכנולוגיות שיאפשרו לך להשתמש באמצעי תקשורת מודרניים של תקשורת ויישומים ניידים כדי להשתמש במוצרים ובשירותים של החברה שלנו. בפרט, אלה כוללים שירותים הקשורים לשימוש באינטרנט, רשתות חברתיות ויישומים ניידים שונים.

רשתות חברתיות. כמו כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות רשתות חברתיות שונות. אנו משתמשים במיוחד בערוצי תקשורת אלה ככלי שיווקי; המוצרים והשירותים שלנו אינם מסופקים באמצעות רשתות חברתיות ברגע זה.

עוגיות. כמו כן, אנו משתמשים בקובצי cookie בעת אספקת המוצרים והשירותים שלנו. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במחשב המשתמש לאחר טעינת אתר אינטרנט בפעם הראשונה. קבצים אלה להקל על האופן שבו המבקרים לעבוד עם התוכן של האתר שלנו, אשר מסייע לנו במציאת תקשורת ידידותית יותר עם המבקרים באתר שלנו או שיווק יעיל יותר. מידע נוסף על קובצי cookie זמין באתר שלנו.

2.13. עקרונות

עקרונות אלה תקפים ואפקטיביים החל מיום ___________. הגרסה הנוכחית של העקרונות מתפרסמת באתר האינטרנט של החברה, והיא זמינה גם בסניפים שלנו.

נספח 1 - היקף הנתונים האישיים המעובדים

נתוני זיהוי - אלה כוללים נתונים כגון שם, שם משפחה, תאריך, דוא"ל, מספר טלפון, מעסיק או. חברה מייצגת; עבור לקוחות שהם אנשים טבעיים - יזמים, גם את מספר הזיהוי מזהה מס. נתוני זיהוי אפשריים אחרים כוללים, לדוגמה, מידע על כתובת ה- IP של המחשב שבו נעשה שימוש, וכן קבצים של נתוני אימות ספציפיים שאנו מסכימים להשתמש בהם

נתוני קשר - שם, שם משפחה, כתובות אנשי קשר, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל או נתוני קשר דומים אחרים. נתוני קשר דומים אחרים עשויים להיות כתובת IP של מחשב משומש וקבצים של נתוני אימות ספציפיים שאנו מסכימים להשתמש בהם.

במקרה שתסיר בקשה שהוגשה למוצר או לשירות, אנו גם מעבדים את תאריך המשיכה של הבקשה יחד עם הנתונים שסופקו לפני הנסיגה.

נתונים הנובעים מביצוע התחייבויות בחוזים - בהתאם לאופי המוצר או השירות המסופקים, אנו מעבדים מידע הקשור למוצר או לשירות המסופקים. בקטגוריה זו, אנו מעבדים נתונים אישיים כגון תקופת החוזה, ________

נתונים אישיים שנרכשו בקשר עם אספקת המוצרים או השירותים שלנו - אלה כוללים נתונים אישיים שנרכשו במהלך האינטראקציות שלנו. בפרט, אלה כוללים:

(i) נתונים המשמשים לאבטחת תקשורת;

(ii) רשומות של שפת התקשורת המועדפת עליך, עניין מבוטא במוצר או בשירות, באסטרטגיות ההשקעה שלך או בדרישות הספציפיות שלך שנחשפו בפנינו.

נסה את Easy Project ב-30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך